Banner mobi

Hotline 0937341868

nhà không hợp hướng thì làm thế nào, cách hóa giải hợp phong thủy nhất

Một trong những vấn đề được nhiều gia chủ quan tâm trước khi xây nhà hay mua nhà là hướng nhà. Liệu hướng nhà đó có hợp với mình hay không, có tốt cho công việc và sự nghiệp hay không. Nếu nhà không hợp hướng thì làm thế nào, cách hóa giải ra sao. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp những thông tin chuyên sâu về vấn đề này để có bạn góc nhìn toàn diện về hướng nhà và các vấn đề liên quan đến phong thủy.

Cách xác định hướng của ngôi nhà

Xác định hướng nhà theo cung mệnh

Hướng nhà xác định như thế nào. Lấy vị trí nào để xác định hướng cho ngôi nhà của bạn. Trước khi đi vào xác định hướng của ngôi nhà bạn nên nắm được các phương hướng sau:

Lấy 1 vị trí làm tâm điểm thì xung quanh chia thành 8 phương hướng:

+ Hướng đông bát quái là cung chấn

+ Hướng Tây bát quái là cung đoài

+ Hướng Nam bát quái là cung ly

+ Hướng Bắc bát quái là cung khảm

+ Hướng Đông nam bát quái là cung tốn

+ Hướng Đông bắc bát quái là cung cấn

+ Hướng Tây Nam bát quái là cung khôn

+ Hướng Tây Bắc bát quái là cung càn

Mỗi hướng hay mỗi quái lại chia làm 3 sơn vị, tổng cộng là 24 sơn vị:

+ Hướng Đông – chuẩn – gồm 3 sơn vị: Giáp, Ất, Mão

+ Hướng Đông Nam – Tốn – Gồm 3 sơn vị: Thìn, Tốn, Tỵ

+ Hướng Nam – Ly – Gồm 3 sơn vị: Bính, Ngọ, Đinh

+ Hướng Tây Nam – Khôn – gồm 3 sơn vị: Mùi, Khôn, Thân

+ Hướng Tây – Đoài – Gồm 3 sơn vị: Canh, Dậu, Tân

+ Hướng Tây Bắc – Càn – Gồm 3 sơn vị: Tuất, Càn, Hợi

+ Hướng Bắc – Khảm – Gồm 3 sơn vị: Nhâm, Tý, Quý

+ Hướng Đông Bắc – Cấn – Gồm 3 sơn vị: Sửu, Cấn, Dần

Hướng nhà là đường thẳng vuông góc với cửa chính của nhà, hướng từ trong nhà ra ngoài sân, đường thẳng này nằm trong cung (góc) mang bát quái nào thì nhà mang tên hướng đó.

Ví dụ: Đường vuông góc với cửa chính của ngôi nhà nằm trong cung Chấn thì gọi là nhà hướng Đông (Chấn)

Đường thẳng góc với cửa chính nằm trong sơn vị nào thì gọi là nhà có hướng theo sơn vị đó.

Ví dụ: Đường thẳng góc với cửa chính nằm trong cung (sơn) Canh thì gọi là nhà hướng Canh, nằm trong cung (sơn) Dậu thì gọi là nhà hướng Dậu. Nằm trong cung (sơn) Tân thì gọi là hướng Tân. Dù là hướng Canh, hướng Dậu, hướng Tân vẫn gọi chung là hướng Đoài (Tây).

nha-khong-hop-huong-thi-lam-the-nao-1
Nhà của bạn không hợp hướng nên khắc phục như thế nào?

Đường thẳng góc với cửa chính nằm trong cung nào của 8 cung (quái) thì dùng tên của cung quái đó để đặt tên trạch.

Ví dụ: Đường thẳng góc với cửa chính nằm trong cung Khảm thì nhà đó thuộc KHảm trạch, trong cung Cấn thì gọi đó là Cấn Trạch. Tất cả có 8 trạch là: Càn trạch, Khảm trạch, Cấn trạch, Chấn trạch, Tốn trạch, Ly trạch, Khôn trạch và Đoài trạch.

Tám trạch lại chia ra hai loại là Đông Tứ trạch và Tây Tứ trạch. Đông tứ trạch gồm 4 trạch: Khảm, Chấn, Tốn, Ly. Tây tứ trạch gồm 4 trạch: Càn, Đoài, Khôn, Cấn.

Mệnh cung của con người cũng có 8 mệnh cung là Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài và cũng chia 8 mệnh cung thành Đông tứ mệnh và Tây tứ mệnh.

Những người có mệnh cung Đông tứ mệnh phải ở nhà Đông tứ mệnh, những người mệnh cung Tây tứ mệnh phải ở nhà Tây tứ trạch mới cát lợi, nếu ở ngược lại sẽ dẫn đến tình trạng hung hại.

Phối hợp mệnh cung của mỗi người với hướng nhà được bát san như sau:

+ Càn với đoái, khảm với tố, cấn với khôn, chấn với ly. Nghĩa là người mệnh càn ở nhà hướng Đoài, người mệnh Khảm ở nhà hướng Tốn thì được: Sinh khí thuộc sao tham lang, mộc tinh

+ Càn với chấn, khảm với cấn, ly với đoài, khôn với tốn thì phạm ngũ quỷ thuộc sao liêm trinh, hỏa tinh.

+ Càn với khôn, khảm với ly, cấn với đoài, chấn với tốn thì được phúc đức thuộc sao Vũ Khúc, Kim tinh.

+ Càn với khảm, cấn với chấn, tốn với đoài, ly với khôn thì phạm họa hại thuộc sao Văn khúc, thủy tinh

+ Càn với tốn, khảm với chấn, tốn với ly, khôn với đoài thì được thiên y thuộc sao cự môn, thổ tinh

+ Càn với cấn, khảm với chấn, tốn với ly, khôn với đoài, thì được thiên y thuộc sao Cự môn, thổ tinh

+ Càn với ly, khảm với Khôn, cấn với tốn, chấn với đoài thì phạm tuyệt mạng thuộc sao phá quân, kim tinh

+ Càn với càn, khảm với khảm, cấn với cấn, chấn với chấn, tồn với tồn, ly với ly, khôn với khôn, đoài với đoài thì được phục vụ thuộc sao phụ bật, thủy tinh.

Như vậy tóm lại hướng của cửa chính chính là hướng của ngôi nhà. Muốn xác định hướng nhà thì đặt la bàn sao cho số 0 của la bàn vào chính giữa cung Tý của la kinh, số 180 độ của la bàn vào chính giữa cung Ngọc của la kinh rồi xoay cả la kinh và la bàn sao cho kim của la bàn chỉ số 0 độ (La bàn và la kinh đặt ở tâm cửa). Rồi xem đường thẳng góc với cửa nằm ở cung nào của la kinh. Cung đó chính là hướng nhà.

Để xác định hướng nhà cho vợ chồng, bạn có thể tham khảo bảng dưới đây.

nha-khong-hop-huong-thi-lam-the-nao

Nhà hướng Càn hay còn gọi là nhà trạch càn

Hướng Càn (trạch càn)

Nhà có 3 cửa ở trường trước hướng về phương càn. Cửa giữa hướng càn, vị cũng là căn, cửa bên phải hướng càn vị tý, cửa bên trái hướng càn vị dậu.

Phối hợp hướng với mệnh cung:

Người mệnh Càn được phụ vị thuộc sao phụ bật thủy tinh là tốt.

Người mệnh Đoái được sinh ký thuộc sao tham lang mộc tinh là tốt, nhưng người mệnh đoái kỵ hướng càn vì cần là kim khắc sao tham lang.

Người mệnh Khôn được phúc đức thuộc sao vũ khúc kim tinh là rất tốt.

Người mệnh Khảm bị lục sát thuộc sao Văn khúc Thủy tinh là xấu.

Người mệnh tốn vị họa hại thuộc sao Lộc tồn thổ tinh là xấu.

Người mệnh Cấn dược thiên y thuộc sao Cự môn thổ tinh là rất tốt.

Người mệnh Ly bị tuyệt mạng thuộc sao phá quân Kim tinh là rất xấu.

Tuất trạch thuộc Càn trạch

Hướng Tuất thuộc hướng Càn nên ở đây vẫn phối mệnh Càn với hướng Càn được phục vị thuộc sao Phụ bật Thủy tinh, những người có các mệnh khung khác phối với hướng Tuất tức là phối với hướng Càn như Càn trạch.

Hợi trạch thuộc càn trạch

Hướng Hợi thuộc hướng càn nên sự phối hợp của hướng Hợi với các mệnh cung giống như sự phối hợp của Càn trạch.

Nhà hướng Khảm (Bắc) hay là trạch Khảm

Nhà trạch Tý thuộc trạch Khảm

Phối hợp Trạch tý với các cung mệnh: Tý thuộc khảm nenephoosi hợp tướng Tý với các cung mệnh tức là phối hợp hướng Khảm với các mệnh cung.

Hướng Khảm phối hợp với người mệnh Tốn được sinh khí thuộc sao Tham Lang là rất tốt.

Hướng Khảm phối với mệnh Ly được Phúc Đức thuộc sao Vũ khúc kim tinh là rất tốt.

Hướng Khảm phối với mệnh Càn bị lục sát thuộc sao Văn khúc Thủy tinh là xấu.

Hướng Khảm phối với mệnh Chấn được Thiên y thuộc sao Cự môn thổ tinh là tốt.

Hướng Khảm phối với mệnh Khôn bị Tuyệt mạng thuộc sao phá quân kim tinh là rất xấu.

Hướng Khảm phối với mệnh Khảm được phục vị thuộc sao Phục bật thủy tinh là tốt.

Nhà hướng nhân thuộc hướng khảm – khảm trạch

Hướng Nhâm thuộc hướng khảm nên phối hợp hướng Nhâm với các mệnh cung tức là phối hợp hướng Khảm với mệnh cung. Vì vậy phối hợp hướng Nhâm với các mệnh cung hoàn toàn giống sự phối hợp hướng Tý với các mệnh cung.

Nhà hướng Quý thuộc hướng Khảm – Khảm trạch

Hướng Quý thuộc hướng khảm nên phối hợp hướng quí với các mệnh cung tức là phối hợp hướng Khảm với các mệnh cung. Vì vậy phối hướng quý với các mệnh cung hoàn toàn giống phối hợp hướng tý với các mệnh cung.

nha-khong-hop-huong-thi-lam-the-nao-2
Xác định hướng nhà theo cung mệnh

Nhà hướng Cấn – Cấn trạch

Nhà hướng Cấn thuộc Cấn trạch

Người mệnh Khôn ở hướng Cấn được sinh khí thuộc sao Tham lang thuộc Mộc là rất tốt. Nhưng cung Cấn thuộc Thổ bị sao Tham Lang thuộc Mộc khắc nên người mệnh Khôn kỵ không ở được hướng Cấn.

Người mệnh Kảm ở nhà hướng Cấn bị ngũ quỷ thuộc sao Liêm tinh Hỏa tinh là rất xấu.

Người mệnh Đoài ở nhà hướng Cấn được Phúc đức thuộc sao Vũ khúc Kim tinh là rất tốt.

Người mệnh Chấn ở nhà hướng Cấn bị lục sát thuộc sao Văn khúc Thủy tinh là xấu.

Người mệnh Ly ở nhà hướng Cấn bị họa hại thuộc sao Lộc tồn Thổ tinh là xấu.

Người mệnh Càn ở nhà hướng Cấn được Thiên y thuộc sao Cự môn Thổ tinh là tốt.

Người mệnh Tốn ở nhà hướng Cấn bị tuyệt mạng thuộc sao Phá Quân Kim tinh là rất xấu.

Người mệnh Cấn ở nhà hướng Cấn được phục vì thuộc sao Phụ bật Thủy tinh là tốt.

Nhà hướng Sửu thuộc trạch Cấn

Phối hợp hướng Sửu với các mệnh cung hoàn toàn giống sự phối hợp của hương Cấn với các mệnh cung.

Nhà hướng Dần thuận Cấn trạch

Phối hợp hướng Dần với các mệnh cung hoàn toàn giống như sự phối hợp hướng Cấn với các mệnh cung.

Nhà hướng Chấn – Chấn trạch

Hướng Mão thuộc chấn trạch

Người mệnh Ly ở nhà hướng Chấn được sinh lý thuộc sao Tham lang mộc tinh là rất tốt.

Người mệnh Càn ở hướng Mão thuộc Chấn bị ngũ quỷ thuộc sao Liên trinh hỏa tinh là xấu.

Người mệnh Tốn ở nhà hướng Chấn (Mão) được phúc đức thuộc sao Vũ khúc kim tinh là rất tốt. Nhung Kim khắc Mộc tức là sao khắc hướng lại là hung phải kỵ không dùng được.

Người mệnh Cấn ở nhà hướng Mão thuộc chấn bị lục sát thuộc sao Văn khúc thủy tinh là xấu.

Người mệnh Khôn ở nhà hướng Mão thuộc chấn bị họa hoại thuộc sao Lộc tồn thổ tinh là xấu. Nhưng hướng khắc sao làm tác hại của sao giảm đi.

Người mệnh Khảm ở nhà hướng Mão thuộc Chấn được Thiên y thuộc sao Cự môn thổ tinh là tốt. Nhưng hướng Chấn là Mộc khắc sao Lộc tồn là Thổ nên phải kỵ không ở được.

Người mệnh Đoái ở hướng Mão thuộc chấn bị tuyệt mạng thuộc sao Phá Quân kim tinh là rất xấu.

Người mệnh Chấn ở nhà hướng Mão thuộc chấn được phục vụ thuộc sao phụ bật Thủy tinh là tốt.

Nhà hướng Giáp thuộc chấn trạch

Phối hợp hướng Giáp thuộc chấn trạch với các mệnh cung giống như phối hợp hướng Mão với các mệnh cung.

Nhà hướng Ất thuộc chấn trạch

Phối hợp hướng Ất thuộc chấn trạch với các mệnh cung hoàn toàn giống với hướng Mão thuộc chấn trạch với các mệnh cung.

Hướng Đông Nam – Trạch tốn

Hướng Tốn thuộc trạch tốn

Người có mệnh cung Khảm ở nhà hướng Tốn được sinh khí thuộc sao Tham lang Mộc tinh là rất tốt.

Người mệnh cung là Khôn ở nhà hướng Tốn bị ngũ quỷ thuộc sao Liêm trinh hỏa tinh là rất xấu.

Người mệnh cung là Chấn ở nhà hướng Tốn được phúc đức thuộc sao Vũ khúc kim tinh là rất tốt. Nhưng sao Vũ khúc thuộc Kim, khắc hướng tốn thuộc Mộc nên trở thành xấu, kỵ không dùng được.

Người có mệnh cung là Đoái ở nhà hướng Tốn bị lục sát thuộc sao Văn khúc thủy tinh là xấu.

Người có mệnh cung là Càn ở nhà hướng Tốn bị họa hại thuộc sao Lộc tồn thổ tinh là xấu.

Người mệnh Ly ở nhà hướng Tồn được thiên y thuộc sao Cự môn thổ tinh là tốt.

Người có mệnh Tố ở nhà hướng Tốn được phục vụ thuộc sao Phụ bật thủy tinh là tốt.

Nhà hướng Thìn thuộc Tốn trạch

Phối hợp hướng Thìn thuộc tốn trạch với các mệnh cung hoàn toàn giống như phói hợp hướng Tốn thuộc Tốn trạch với các mệnh cung.

nha-khong-hop-huong-thi-lam-the-nao-4

Nhà hướng Ly – trạch ly

Nhà hướng Ngọc thuộc ly trạch

Người mệnh Chấn ở nhà hướng Ngọ được sinh khí thuộc sao Tham Lang mộc tinh là rất tốt.

Người mệnh Đoài ở nhà hướng Ngọc được phúc đức thuộc sao Vũ khúc kim tinh là rất tốt.

Người mệnh Khôn ở nhà hướng Ngọ bị lục sát thuộc sao Văn khúc thủy tinh là xấu.

Người mệnh Cấn ở nhà hướng Ngọ bị họa hại thuộc sao Lộc tồn thổ tinh là xấu.

Người mệnh Tốn ở nhà hướng Ngọc được thiên y thuộc sao Cự môn thổ tinh là rất tốt.

Người mệnh Càn ở nhà hướng Ngọ bị tuyệt mạng thuộc sao Phá quân kim tinh là rất xấu. Nhưng sao phá quân rất xấu thuộc hành kim bị hướng ngọ thuộc ly thuộc hành hỏa khắc làm cho sự hung hại của sao phá quân mất khả năng gây tai họa. Vì vậy người mệnh Càn ở hương ly dần dần biến hung thành cát.

Người mệnh Ly ở nhà hướng Ngọ được phục vị thuộc sao Phu bật thủy tinh là tốt. Nhưng sao thuộc Thủy khắc hướng thuộc Hỏa là cát biến thành hung nên người mệnh ly kỵ không được ở hướng ly.

Nhà hướng Bính thuộc trạch ly

Phối hợp hướng Bính thuộc Trạch ly với các mệnh cung hoàn toàn giống phối hợp hướng Ngọc với các mệnh cung.

Nhà hướng Đinh thuộc trạch ly

Phối hợp hướng Đinh với các mệnh cung hoàn toàn giống như phối hợp hướng Ngọc với các mệnh cung.

Nhà hướng Khôn – trạch khôn

Nhà hướng Khôn thuốc trạch khôn

Người mệnh Cấn ở nhà hướng Khôn được sinh khí thuộc sao tham làm mộc tinh là rất tốt.

Người mệnh Tốn ở nhà hướng Khôn bị ngũ quỉ thuộc sao Liêm trinh hỏa tinh là xấu.

Người mệnh Càn ở nhà hướng Khôn được phúc đức thuộc sao Vũ khúc kim tinh là rất tốt.

Người mệnh Chấn ở nhà hướng Khôn bị họa hại thuộc sao Lộc tồn thổ tinh là xấu.

Người mệnh Khảm ở nhà hướng Khôn bị tuyệt mạng thuộc sao phá quân kim tinh là rất xấu.

Người mệnh Khôn ở nhà hướng Khôn được phục vụ thuộc sao phụ bật thủy tinh là tốt.
Nhà hướng Mùi thuộc không trạch

Phối hợp hướng Mùi thuộc Khôn trạch hoàn toàn giống phối hợp hướng khôn với các mệnh cung.

Nhà hướng Thân thuộc không trạch

Phối hợp hướng Thân với các mệnh cung hoàn toàn giống như phối hợp nhà hướng khôn với các mệnh cung.

Hướng Đoài – trạch đoài

Hướng Dậu thuộc trạch đoài

Người mệnh Càn ở hướng Đoài được sinh khí thuộc sao Tham lang mộc tinh là rất tốt.

Người mệnh Ly ở hướng Đoài bị ngũ quỉ thuộc sao Liêm trinh Hỏa tinh là xấu.

Người mệnh Cấn ở hướng Đoài được phúc đức thuộc sao Vũ khúc kim tinh là tốt.

Người mệnh Tốn ở nhà hướng Đoài bị lục sát thuộc sao Văn khúc thủy tinh là xấu.

Người mệnh Khảm ở nhà hướng Đoài bị hại họa thuộc sao Lộc tồn Thổ tinh là xấu.

Người mệnh Khôn ở nhà hướng Đoài được thiên y thuộc sao cực môn thổ tinh là tốt.

Người mệnh Chấn ở nhà hướng Đoài bị tuyệt mạng thuộc sao Phá quân kim tinh là rất xấu.

Người mệnh Đoài ở nhà hướng Đoài được phục vị thuộc sao Phụ bật thủy tinh là tốt.

Nhà hướng Canh thuộc trạch đoài

Phối hợp hướng canh thuộc trạch đoài với các mệnh cung hoàn toàn giống như phối hợp hướng Đoài với các cung mệnh.

Tin liên quan
Hotline: 0937341868
Chỉ đường Zalo Zalo: 0937341868 SMS: 0937341868